Trajectes incerts: apropem-nos a les persones refugiades

Encàrrec: Un joc de rol: debat sobre les persones refugiades

El projecte pretén que l’alumnat faci un exercici d’empatia amb les persones refugiades a través del coneixement del món del refugi i de tot allò que l’envolta.

Per tal d’assolir aquest objectiu, els nois i noies hauran d’investigar el fenomen del refugi des del punt de vista de quatre sensibilitats implicades, com ara el col·lectiu de persones refugiades, el d’entitats i activistes, el de periodistes i polítics i el de les administracions.

Al llarg d’aquest projecte, l’alumnat haurà de dur a terme nombroses investigacions al voltant de les notícies i els mitjans de comunicació; les crisis de desplaçament, actuals i històriques; els camps de persones refugiades; les històries personals i les iniciatives solidàries.

De totes aquestes investigacions en sortiran aspectes rellevants a tenir en compte per dur a terme el joc de rol i, a més, produccions valuoses, com un mural, un glossari en línia, infografies, pòsters reivindicatius, collages, etc.

Finalment, el projecte es clourà amb la celebració d’un joc de rol en què cada alumne/a adoptarà el paper d’una persona relacionada amb el món del refugi.

Recomanat per al 1r Cicle de l’ESO

trajectes2

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració de Mare Mortum, que s’ofereix a afavorir el contacte de l’alumnat amb la tasca dels activistes en favor de les persones refugiades.

do diet pills work abs dr oz approved weight loss pill new diet pill advertised on tv what ius the keto diet cla health risks diet soda on keto reddit how to lose weight fast by exercise clean meal plan for weight loss fastest way to lose 10 pounds keto diet plan pinterest free 7 day diet plan to lose weight fast best pills to lose weight fast for men how much weight loss is healthy diet pills causing hair loss cutting 10 pounds mega keto pills full diet plan for weight loss can i have sugar on a keto diet food that helps burn belly fat ten pounds in one week eating fruit to lose weight fast how many calories to lose 3 lbs per week can you use pea protein on the keto diet grilled stuffed peppers keto diet if on keto diet is pretzel thins bad for u pure garcinia weight loss effects of drinking wine on keto diet keto diet foods and drinks nutrition for keto diet in percentages spartan diet pills is the keto diet actually good for you health carb loading day on keto diet can mighty maca be used on a keto diet natural stomach fat burner eating dairy on keto diet how to unsubscribe from keto rapid diet app commercial salad dressings okay with keto diet burn the fat diet mediterranean keto diet plan dairy free evidence based keto diet book what chicken sausage is allowed when doing keto diet align weight loss pills can keto diet make you tired acai berry diet pills avocado in keto diet how to lose weight fast unhealthy reddit on a keto diet, how much protien should one eat does the keto diet help reduce insulin levels ketones are a by product of the metabolism of candida and keto diet 100 dollar diet watchdog best menopause weight loss pills free low carbohydrate diets keto diet and alcoholic beverages topamax diabetes keto diet plan wikipedia fda over the counter weight loss pills keto diet snack list moon burn weight loss pills