Hominització i humanització

Encàrrec: Creació d’un museu dels inicis de la humanitat

L’objectiu d’aquest projecte és que els alumnes assoleixin coneixements i competències sobre el procés d’hominització per tal d’aplicar-los en la creació d’un museu que tracti el tema.

Després d’una introducció que serveix per desmuntar certs mites sobre la prehistòria i per presentar el projecte, s’investiguen els canvis biològics que va experimentar la humanitat al llarg del procés d’hominització.

Tot seguit es durà a terme una recerca sobre les migracions dels primers éssers humans i s’estudiaran les eines i la tecnologia prehistòriques. Posteriorment, s’investigarà sobre altres aspectes característics dels éssers humans d’aquella època, com l’alimentació, la socialització, les manifestacions artístiques i les creences.

Cadascuna d’aquestes tasques d’investigació anirà acompanyada de la preparació d’una part del museu; també donarà lloc a una sèrie de produccions, com ara un fris cronològic, una locució per a un vídeo científic, un mapa, un mural i un conjunt d’eines.

Tot plegat permetrà crear el museu seguint les directrius planificades al llarg del projecte.

Recomanat per al 1r Cicle de l’ESO

Hominitzacio quadern

Mentors:

Aquest projecte compta amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que s’ofereix a allotjar temporalment les exposicions elaborades per l’alumnat.

do diet pills work abs dr oz approved weight loss pill new diet pill advertised on tv what ius the keto diet cla health risks diet soda on keto reddit how to lose weight fast by exercise clean meal plan for weight loss fastest way to lose 10 pounds keto diet plan pinterest free 7 day diet plan to lose weight fast best pills to lose weight fast for men how much weight loss is healthy diet pills causing hair loss cutting 10 pounds mega keto pills full diet plan for weight loss can i have sugar on a keto diet food that helps burn belly fat ten pounds in one week eating fruit to lose weight fast how many calories to lose 3 lbs per week can you use pea protein on the keto diet grilled stuffed peppers keto diet if on keto diet is pretzel thins bad for u pure garcinia weight loss effects of drinking wine on keto diet keto diet foods and drinks nutrition for keto diet in percentages spartan diet pills is the keto diet actually good for you health carb loading day on keto diet can mighty maca be used on a keto diet natural stomach fat burner eating dairy on keto diet how to unsubscribe from keto rapid diet app commercial salad dressings okay with keto diet burn the fat diet mediterranean keto diet plan dairy free evidence based keto diet book what chicken sausage is allowed when doing keto diet align weight loss pills can keto diet make you tired acai berry diet pills avocado in keto diet how to lose weight fast unhealthy reddit on a keto diet, how much protien should one eat does the keto diet help reduce insulin levels ketones are a by product of the metabolism of candida and keto diet 100 dollar diet watchdog best menopause weight loss pills free low carbohydrate diets keto diet and alcoholic beverages topamax diabetes keto diet plan wikipedia fda over the counter weight loss pills keto diet snack list moon burn weight loss pills